SKU CHW
Shipping Weight 0.0500kg
Shipping Width 0.020m
Shipping Height 0.100m
Shipping Length 0.060m
Shipping Cubic 0.000120000m3